BÀI 41: CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MTV THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Công ty TNHH MTV là gì? Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV như thế nào? Và để trả lời các câu hỏi này trước tiên ta cần phải biết công ty TNHH là gì? Công ty TNHH là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, bao gổm công ty TNHH MTV và công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. Do đó, việc tổ chức cơ cấu tổ chức doanh nghiệp sao cho hiệu quả và dễ quản lý đóng vai trò rất quan trọng. Sau đây Hitax sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về “Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV theo Luật Doanh nghiệp 2020” để phục vụ cho công tác tổ chức và quản lý doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

1.  Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV

1.a, Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu có thể tổ chức mô hình hoạt động bao gồm:

  • Chủ sở hữu công ty;
  • Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm (có thể kiêm nhiệm Giám đốc);
  • Giám đốc (có thể được thuê dược do Chủ tịch công ty kiêm nhiệm).

1.b, Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu có thể tổ chức mô hình hoạt động bao gồm một trong hai mô hình:

  • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Riêng đối với công ty TNHH MTV có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định.

2. Chủ sở hữu trong công ty TNHH MTV:

  • Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau:

– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; – Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; – Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty; – Quyết định dự án đầu tư phát triển; – Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; – Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; – Thông qua báo cáo tài chính của công ty; – Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu; – Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác; – Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty; – Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty. – Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; – Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản; – Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
  •  Chủ sở hữu công ty TNHH MTV là cá nhân sẽ có các quyền:

– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; – Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu; – Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; – Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; – Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;   – Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Và thêm các quyền về Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

3. Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV

Công ty TNHH MTV theo mô hình có hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau: – Nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty ; – Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; – Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, pháp luật. – Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật.

4. Chủ tịch và Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV

  • Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty TNHH MTV do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, Chủ tịch công ty có quyền và nghĩa vụ sau: – Nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; – Nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; – Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, quy định của pháp luật có liên quan. – Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, quy định của pháp luật có liên quan.
  • Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty TNHH MTV được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

5. Quyền và nghĩa vụ của giám đốc hoặc tổng giám đốc trong công ty TNHH MTV

– Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; – Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; – Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; – Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty; – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; – Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; – Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; – Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; – Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; – Tuyển dụng lao động; – Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN! KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX CÁC DỊCH VỤ HITAX:
https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/
https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/
/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/
https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/
https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/
/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/