BÀI 7. CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – HITAX HƯỚNG DẪN

HITAX xin tổng hợp các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

KẾ TOÁN HITAX – TỰ TIN CÙNG BẠN TẠO GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân là các khoản chi phí thực tế phát sinh, có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân và có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

 1. Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động theo hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Bộ luật Lao động.
 2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức tiêu hao hợp lý, giá thực tế xuất kho do hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.
 3. Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể như sau:
 • Tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện theo quy định
 • Mức trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý theo quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
 • Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng cho sản
  xuất, kinh doanh thì không được trích khấu hao.
  Đối với tài sản cố định vừa sử dụng cho mục đích kinh doanh, vừa sử dụng cho mục đích khác thì chi phí khấu hao được tính vào chi phí hợp lý tương ứng mức độ sử dụng tài sản cho kinh doanh.
 1. Chi phí trả lãi các khoản tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế.
  Mức lãi suất tiền vay được tính theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế. Trường hợp vay của các đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế thì chi phí trả lãi tiền vay được căn cứ vào hợp đồng vay
  nhưng mức tối đa không quá 1,5 lần mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
  Chi phí trả lãi tiền vay nêu trên không bao gồm trả lãi tiền vay để góp vốn thành lập cơ sở của cá nhân kinh doanh.
 2. Chi phí quản lý, bao gồm:
 • Chi phí trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền mua văn phòng phẩm, tiền thuê
  kiểm toán, tiền thuê dịch vụ pháp lý, tiền thuê thiết kế, tiền mua bảo hiểm tài sản, tiền
  dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ mua ngoài khác.
 • Các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định như chi mua và sử
  dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu
  thương mại được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh.
 • Tiền thuê tài sản cố định hoạt động theo hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài
  sản cố định một lần cho nhiều năm thì tiền thuê được phân bổ dần vào chi phí sản
  xuất, kinh doanh theo số năm sử dụng tài sản cố định.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản
  xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định.
 • Chi về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ bao gồm: chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,
  bốc xếp, thuê kho bãi, bảo hành sản phẩm, hàng hóa.
 1. Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất phải nộp có liên quan đến hoạt động
  sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật (trừ thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ và các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác không được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật liên quan), bao gồm:
 • Thuế môn bài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài
  nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.
 • Thuế giá trị gia tăng mà pháp luật quy định được tính vào chi phí.
 • Các khoản phí, lệ phí mà cơ sở kinh doanh thực nộp vào ngân sách Nhà nước theo
  quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
 1. Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và
  tiền ở) tối đa là hai lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.
 2. Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu
  thuế có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định.

Chúc các bạn thành công!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ- KHI CÓ HITAX

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE HITAX:

https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions/?modal=admin_todo_tour

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

https://hitax.vn/vi-sao-ban-nen-chon-cong-ty-dich-vu-ke-toan-hitax/

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/https://