DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN:

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN..
– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành (nếu có), như:

  • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
  • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

– Các Phụ lục về ưu đãi về TNDN như: Mẫu số 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03-3C/TNDN..

Các lưu ý

– Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ khi khai quyết toán thuế TNDN năm thì theo mẫu số 04/TNDN.
– Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN không phát sinh thường xuyên thì kê khai theo từng lần phát sinh chứ không kê khai quyết toán theo năm.

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

THAM KHẢO THÊM
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

2 thoughts on “DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1. Pingback: BÀI 4. HITAX KIỂM TRA LẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN COCOBEST BẾN TRE - HiTax

  2. Pingback: BÀI 16: THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU. - HITAX HƯỚNG DẪN - HiTax

Comments are closed.