HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÚNG SỐ LIỆU THỰC TẾ

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập báo cáo tài chính theo số liệu của doanh nghiệp

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính để tránh trường hợp doanh nghiệp bị Cơ Quan Thuế phạt khi thanh tra thuế.

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÚNG SỐ LIỆU THỰC TẾ

Nội dung dịch vụ:

  • Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán.
  • Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán.
  • Lập báo cáo tài chính và nộp các báo cáo thuế liên quan lên cơ quan thuế.
  • Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế.
HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÚNG SỐ LIỆU THỰC TẾ

THAM KHẢO THÊM
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

One thought on “HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÚNG SỐ LIỆU THỰC TẾ

  1. Pingback: Bài 4. CÁC LOẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN CẦN IN - HITAX HƯỚNG DẪN - HiTax

Comments are closed.