Quy trình thay đổi vốn điều lệ

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ lên Sở kế hoạch đầu tư
• Làm bộ hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi vốn điều lệ)- tùy theo loại hình doanh nghiệp.
• Nếu bộ hồ sơ nộp lên Sở hợp lệ thì Sở sẽ gửi giấy hẹn lấy kết quả để lên lấy giấy phép kinh doanh
Bước 2: Khi nhận được thông báo, Sở kế hoạch và đầu tư trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Những lưu ý sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.
Đối với công ty TNHH một thành viên, trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý công ty theo một trong hai loại hình:
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
• Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014.
Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thành viên công ty, chủ sở hữu và cổ đông của công ty chịu trách nhiệm đối với phần vốn của mình sau khi đăng ký thay đổi trong doanh nghiệp.

One thought on “Quy trình thay đổi vốn điều lệ

  1. Pingback: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - Hitax

Comments are closed.